Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Zofię Pomes prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

ZOFIA POMES CONSULTING

„WWW.HOLISTYCZNIEZDROWI.PL”

w serwisie www.holistyczniezdrowi.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu spersonalizowanych jadłospisów, prowadzeniu szkoleń i warsztatów oraz innych usług z zakresu dietetyki wymienionych w serwisie www.holistyczniezdrowi.pl oraz dostarczanie produktów elektronicznych.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania poradni dietetycznej online w serwisie www.holistyczniezdrowi.pl, w tym zasady korzystania przez Usługobiorców z usług online.

3. Usługodawcą jest Zofia Pomes prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZOFIA POMES CONSULTING NIP 5242889310, REGON 384132741, adres głównego miejsca wykonywania działalności: al. Flensa 18B , 62-035 Kórnik, e-mail: zofia.suszka@holistyczniezdrowi.pl, nr telefonu: 606 541 847.

4. Usługobiorcą serwisu jest pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu  www.holistyczniezdrowi.pl, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała niniejszy Regulaminu, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz wypełniła formularz zamówienia.

5. Warunkiem korzystania z usług oferowanych w serwisie www.holistyczniezdrowi.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

§ 2.

Ochrona danych osobowych

Dane, które przesyłane są Usługodawcy za pośrednictwem formularza zawartego na stronie serwisu www.holistyczniezdrowi.pl oraz drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), przetwarzamy: – w celu kontaktu z klientem, – w celu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie należności, – w celu wysłania zaleceń dietetycznych drogą e-mailową, – do analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych, -w celu wysyłki newslettera, -w celu zapisu na webinary i szkolenia, -w celu realizacji sprzedaży produktów elektronicznych (np. ebooków)

§ 3.

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Oferta serwisu www.holistyczniezdrowi.pl obejmuje usługi dla osób fizycznych oraz prawnych, a także podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną polegające na sporządzania indywidualnych jadłospisów dla osób fizycznych bądź pracowników podmiotów, o których mowa wyżej, a także na świadczeniu innych usług opisanych szerzej w serwisie www.holistyczniezdrowi.pl

2. Zamówienia składane są drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z

formularza zamówienia dostępnego w serwisie www.sklepholistyczniezdrowi.pl lub pocztą elektroniczną pod adres zofia.suszka@holistyczniezdrowi.pl

3. Zaproponowanym w serwisie pakietom jadłospisów przypisane są ceny jednostkowe brutto.

4. Indywidualne jadłospisy wysyłane są osobom fizycznym na adres mailowy zamieszczony przez Usługobiorcę w formularzu, natomiast forma realizacji usług dla pozostałych podmiotów uzgadniana jest indywidualnie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przedpobraniem płatności bez podania przyczyny.

6. Zmian w zamówieniu można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej aż do momentu realizacji usługi, należy jednakże wziąć w takiej  sytuacji pod uwagę ewentualną zmianę ceny oraz terminu realizacji zamówienia. Okoliczności te będą każdorazowo wyraźnie sygnalizowane Usługobiorcy przez Usługodawcę.

§ 4.

Procedura składnia zamówienia i realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Zamawiającemu po wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się w serwisie www.sklepholistyczniezdrowi.pl i opłaceniu usługi, wysłany zostanie formularz wywiadu żywieniowego wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Zamawiającemu drogą poczty elektronicznej wysłany zostanie formularz wywiadu żywieniowego oraz dane służące do dokonania przelewu wynagrodzenia Usługodawcy.

2. Usługobiorca dostarcza Usługodawcy dane potrzebne do sporządzenia indywidualnego jadłospisu w formie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu wywiadu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczone usługi w przypadku udzielenia przez Usługobiorcę nieprawdziwej bądź niepełnej informacji co do stanu zdrowia oraz potrzeb żywieniowych.

3. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o uzupełnienie wywiadu żywieniowego i do tego momentu wstrzymać się z wykonaniem usługi. W przypadku nieudzielenia przez Usługobiorcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni informacji dodatkowych, Usługodawca uprawniony jest do anulowania zamówienia.

4. Zapłata wynagrodzenia Usługodawcy nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Usługobiorcę.

5. Przekazanie Usługobiorcy indywidualnego jadłospisu nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia za świadczoną usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 5.

Zasady odstąpienia od umowy świadczenia usług

1. Usługobiorca może odstąpić od umowy świadczenia usług bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę złożenia zamówienia. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną o następującej treści: „Niniejszym odstępuję od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie zamówienia z dnia (Data) pomiędzy (Imię i Nazwisko) a Zofią Pomes prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Zofia Pomes Consulting”.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być skierowane na adres e-mail: zofia.suszka@holistyczniezdrowi.pl

3. Zwrot wynagrodzenia przez Usługodawcę w przypadku odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

4. W przypadku wykonania przez Usługodawcę świadczenia odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

5. Odstąpienie od umowy nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych dodatkowych kosztów.

§ 6.

Zasady rozpatrywania reklamacji

1. W przypadku zastrzeżeń Usługobiorcy do jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: zofia.suszka@holistyczniezdrowi.pl

2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez uzupełnienie bądź ponowne sporządzenie indywidualnego jadłospisu przez Usługodawcę, a w przypadku bezzasadności reklamacji poprzez odmowę uzupełnienia indywidualnego jadłospisu wraz z podaniem przyczyn tej odmowy.

4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Usługobiorcy drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

§ 7.

Informacje dodatkowe

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy obejmują dostęp do przeglądarki online umożliwiającej wyświetlenie serwisu www.holistyczniezdrowi.pl, odczyt plików w formacie .pdf oraz .doc i .docx.

2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

,          ,