zofia pomes

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem szkolenia jest Zofia Pomes prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOFIA POMES Consulting, NIP: 5242889310, REGON: 384132741, Aleja Flensa 18B
62-035 Kórnik.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu.
Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.holistyczniezdrowi.pl lub pisemne zgłoszenie mailem na adres: zofia.pomes@holistyczniezdrowi.pl
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia ZOFIA POMES Consulting skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. ZOFIA POMES Consulting nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy ZOFIA POMES Consulting, a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez ZOFIA POMES Consulting programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej holistyczniezdrowi.pl oraz wysłanego pocztą elektroniczną.
§ 3. Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia
Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) ZOFIA POMES Consulting przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.
§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić ZOFIA POMES Consulting  w formie pisemnej: listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). ZOFIA POMES Consulting wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
§ 5. Zmiana terminów szkoleń
W przypadku szkoleń otwartych ZOFIA POMES Consulting  zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników (tj. 8 osób). Jeżeli Organizator odwoła szkolenie, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji Uczestnikowi.
ZOFIA POMES Consulting  ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia.
Jeżeli ZOFIA POMES Consulting zmieni termin szkolenia, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w szkoleniu w zmienionym terminie. Uczestnik może zdecydować, z której opcji chce skorzystać.
§ 6. Zmiana miejsca szkolenia
W szczególnych przypadkach ZOFIA POMES Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca (w obrębie tej samej miejscowości), w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.
§ 7. Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności
Szkolenia otwarte prowadzone przez ZOFIA POMES Consulting  są odpłatne.
Wysłanie zgłoszenia online lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.holistyczniezdrowi.pl
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia ZOFIA POMES Consulting do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres.
Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie przesłanej faktury pro forma, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (zaznaczając na przelewie numer faktury pro formy). W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu. Faktura VAT wystawiana jest po wpłynięciu środków na konto Organizatora.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).
Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.
§ 8. Prawa autorskie
Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez ZOFIA POMES Consulting podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.
§ 9. Ochrona danych osobowych
Przesłanie formularza zgłoszenia online lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez ZOFIA POMES Consulting. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych.
Przechowywane przez ZOFIA POMES Consulting dane osobowe mogą być przekazywane:
– Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT.
– Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
– Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług.
– Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
– Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
– Dane mogą być udostępniane jedynie prowadzącym dane szkolenie jak i naszym pracownikom administracyjnym.
Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas szkolenia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej ZOFIA POMES Consulting.
Dane osobowe są przechowywane przez ZOFIA POMES Consulting w celu realizacji usług i do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku w którym dane zostały podane. Brak podania danych wyklucza możliwość świadczenia usługi szkoleniowej.
Administratorem danych jest Zofia Pomes prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOFIA POMES Consulting, NIP: 5242889310, REGON: 384132741, Aleja Flensa 18B
62-035 Kórnik
Wszelka korespondencja związaną z realizacją praw podmiotów winna być kierowana przez wysłanie korespondencji papierowej lub maila zofia.pomes@holistyczniezdrowi.pl
Aktualizacji przekazanych danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub mailem na adres zofia.pomes@holistyczniezdrowi.pl
ZOFIA POMES Consulting informuje, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000.
§ 10. Obowiązywanie i zmiana regulaminu
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2022 roku.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez ZOFIA POMES Consulting, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie holistyczniezdrowi.pl

Scroll to Top